Shenzhen CM & Hong Kong BGP

深港 IEPL 专线共享,入口深圳移动,出口香港 BGP 国际路由优化:HE / PCCWG / Lumen / Cogent / EIE / HKIX / RETN / NTT etc

深港 IEPL VPS 500GB 100Mbps [已停售]

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
1x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
1 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
500GB Transfer (IN + OUT)
100 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VPS 1TB 200Mbps

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
2x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
2 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
1TB Transfer (IN + OUT)
200 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VPS 2TB 200Mbps

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
2x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
2 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
2TB Transfer (IN + OUT)
200 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VPS 5TB 300Mbps

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
2x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
4 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
5TB Transfer (IN + OUT)
300 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VPS 10TB 500Mbps

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
4x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
4 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
10TB Transfer (IN + OUT)
500 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VPS 20TB 1000Mbps

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
4x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
8 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
20TB Transfer (IN + OUT)
1000 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!