Shenzhen CM & Hong Kong BGP

深港 IEPL 专线独享,入口深圳可选配:CM / CU / CT / BGP,出口香港国际路由优化:HE / PCCWG / Lumen / Cogent / Google / EIE / HKIX / RETN / NTT etc,可定制高防、多入多出、集群负载

深港 IEPL VDS 100Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
2x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
2 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
100 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VDS 200Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
2x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
2 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
200 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VDS 300Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
4x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
4 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
300 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VDS 500Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
4x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
4 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
500 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VDS 1000Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
8x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
8 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
1000 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!

深港 IEPL VDS 2000Mbps

Shenzhen CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
12x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
12 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
2000 Mbps Bandwidth (Unlimited)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!