Guangzhou CM & Hong Kong BGP

广港 IEPL 专线共享,入口广州移动,出口香港 BGP 国际路由优化:HE / PCCWG / Lumen / Cogent / EIE / HKIX / RETN / NTT etc

广港 IEPL VPS 500GB 100Mbps [未开售]

Guangzhou CM + HongKong BGP
KVM Virtualization
1x Intel Xeon Gold 6150 vCPU
1 GB DDR4 3200MHz ECC RAM
30 GB SAS SSD-RAID10 Storage
500GB Transfer (IN + OUT)
100 Mbps Bandwidth (Shared)
1x /32 IPv4 Address
双产品下单,请勿删除单端!